صاحبدلان
ادبيات
پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی ...  
سلام

در پاسخ به درخواست بعضی از دوستان ،منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی رو میذارم و امیدوارم که مورد استفاده دوستان واقع بشه

نظم فارسی:

خاقانی: شرح دشواریهای  دیوان خاقانی(دکتر کزازی)- گزیده دیوان خاقانی (ضیاء الدین سجادی)

نظامی: مخزن الاسرار (شرح و تصحیح وحید دستجردی)- مخزن الاسرا تصحیح ثروتیان

مثنوی دفتر۱و۲ شرح کریم زمانی

حافظ:دیوان حافظ تصحیح خطیب رهبر،حافظ نامه بهاءالدین خرمشاهی

بوستان:تصحیح خزائلی، یوسفی

گلستان:تصحیح خزائلی و گلستان تصحیح مرحوم یوسفی

حدیقه الحقیقه (گزیده)رضا اشرف زاده

منابع درجه ۲برای نظم فارسی

شاهنامه:رستم و سهراب و رستم و اسفندیار انوار

نبرد رستم وسهراب رستگار فسایی

منطق الطیر  شرح شفیعی کدکنی شرح سید صادق گوهرین

شرح سی قصیده ناصر خسرو مهدی محقق

غزلیات سعدی شرح خطیب رهبر

نثر فارسی

تاریخ بیهقی ج ۱و۲

کلیله و دمنه شرح مجتبی مینوی ـ شرح عبدالعظیم قریب

چهارمقاله تصحیح محمد معین

مرصاد العباد تصحیح محمد امین ریاحی

کشف الاسرار شرح شریعت

سیاست نامه،قابوسنامه شرح مرحوم یوسفی

کلیات ادبی

معانی و بیان و بدیع شمیسا،تجلیل،کزازی

فنون و صناعات ادبی مرحوم همایی

دستور انوی - گیوی ج۲

دستور تاریخی ابوالقاسمی

سبک شناسی نظم و سبک شناسی نثر فارسی شمیسا

عربی

خطبه های معروف نهج البلاغه

تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی( بیات)

ادبیات مقاومت

تاریخ اسلام سید جعفر شهیدی

تاریخ ادبیات تحلیلی

صور خیال در شعر مقاومت حسن قاسمی

زبان انگلیسی

زبان تخصصی دانشگاه پیام نور

منابع فرعی

تاریخ ادبی خلاصه ج ۱و۳ تاریخ ادبیات صفا تالیف ترابی

تاریخ تحول نظم ونثر فارسی

عروض وقافیه ماهیار

شناخت شعر شاه حسینی

چون سبوی تشنه (جویبار لحظه ها)یاحقی

قواعد عربی ماهیار

مبادی العربیه ج ۴

معلقات سبعه محمد آیتی

با آرزوی توفیق برای همه دوستان به ویژه دوست عزیزم خانم ع

 

سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388
منابع آزمون دکتری دانشگاه تهران ؛رشته زبان و ادبیات فارسی ...  
متون نظم فارسی:

شاهنامه (ج۱و۲)،مثنوی دفتر ۱و۲؛مخزن الاسرار،بوستان ،غزلیات حافظ،قصاید خاقانی،حدیقه و دیوان سنایی،منطق الطیر

متون نثرفارسی :

تاریخ بیهقی،گلستان،کلیله ودمنه،چهارمقاله،مرصادالعباد،نفثه المصدور،تاریخ جهانگشا ج۱و۲،مرزبان نامه

کلیات مسایل ادبی:

سبک شناسی بهار ج۱و۲و۳،تاریخ ادبیات صفا،فن نثر خطیبی،سبک خراسانی در شعر فارسی محجوب،تاریخ ادبیات ادواردبراون ج۳ازسعدی تاجامی و ج۴،

صناعات ادبی علامه همایی،المعجم شمس قیس رازی،عروض و معانی و بیان دکتر تجلیل،معانی و بیان دکتر صفا،بدیع دکتر شمیسا،عروض دکتر وحیدیان،معالم البلاغه محمدخلیل رجایی

عربی:

قرآن کریم،نهج البلاغه،جواهرالادب،مبادی العربیه ج۴،مجانی الحدیثه

زبان انگلیسی:

تاریخ ادبیات ادوارد براون،دایره المعارف اسلام

جمعه بیست و چهارم مهر 1388
منابع آزمون دكتري دانشگاه علامه طباطبايي (ره)/رشته زبان وادبيات فارسي ...  
در پاسخ به خواسته ي اون دسته از دوستاني كه خواسته بودن منابع آزمون دكتري چند

دانشگاه ديگه رو هم بزنم

*منابع آزمون اين دانشگاه به صورت كلّي بيان شده و اين دقيقا از روي

ليستيه كه رو تابلو اعلانات گروه ادبياتشون زدن و من بي تقصيرم

متون نظم فارسي :شاهنامه ،مثنوي ،حافظ،خاقاني،نظامي

متون نثر فارسي:كشف المحجوب،مرزبان نامه ،تاريخ جهانگشا،تاريخ بيهقي،كليله و دمنه

عربي:ديوان متنبي ج ۱،قرآن كريم ،نهج البلاغه

زبان انگليسي:دايرة المعارف اسلامي

كليات مسايل ادبي :دستور زبان ،نقدادبي،سبك شناسي،علوم بلاغي،روش تحقيق و مرجع شناسي

سه شنبه هفتم مهر 1388
منابع آزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس (رشته ي زبان و اديات فارسي )2 ...  
قبلا منبع آزمون دكتري تربيت مدرس رو زده بودم ولي از آنجايي كه سر فصل برخي از دروس عنوان كلي داشت ،براي دوستان علاقه مند به شركت در آزمون مزبور راهنماييهاي تكميلي را نيز اضافه كردم

نقد ادبي:ساختار و تاويل متن بابك احمدي ،دانشنامه نظريه هاي ادبي نظريه ي ادبي يوهانس وينهلم برنتز

سير آرا و عقايد اسلامي :۲ج تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي ولوي،علم كلام صفايي ،متد تمهيد الاصول شيخ طوسي به قلم سيد عبد الحسين مشكوه

دستور :دستور تاريخي خانلري ؛دستور تاريخي ابوالقاسمي،توصيف ساختمان زبان فارسي ،دستور مفصل امروز فرشيدورد ،دستور وحيديان

مباني زبان شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي ابوالحسن نجفي

دستور كاربردي زبان فارسي  مهرانگيز نوبهار،دستور گشتاري مشكو ه الديني

دستور ۲احمدي گيوي و انوري

ادبيات معاصر :صد سال داستان نويسي در ايران عابديني،تاريخ تحليلي شعر معاصر شمس لنگرودي

مكتبهاي ادبي:دانشنامه ادبي حسن انوشه ،دانشنامه نظريه هاي ادبي معاصر ايرنياديما مكاريك ترجمه

مهران مهاجر و محمد نبوي

شنبه نهم خرداد 1388
منابع آزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس (ادبيات فارسي ) ...  
منابع آزمون دكتري دانشگاه تربيت مدرس

متون نظم:شاهنامه (ج 1و2و3)ديوان انوري ،حافظ،سنايي ،خاقاني،عطار،نظامي(مخزن الاسرار)،ديوان

 ناصر خسرو،گلشن راز ،مثنوي دفتر2و3متون نثر :تاريخ جهانگشا ج 1و2 ،مرزبان نامه ،نفثه المصدور ،مصباح الهدايه ،مرصاد العباد ،تاريخ بيهقي

،كشف المحجوب ،رساله قشيريه

متون نثرو نظم عربي :

قرآن كريم ،نهج البلاغه ،جواهر الادب ،قصايد عربي سعدي ،امثال و حكم (تصحيح دكتر حريرچي )-صرف

 

و نحو

كليات مسايل ادبي (1)

علوم بلاغي (عروض وقافيه ،معاني ،بيان و بديع منابع مرتبط)،نقد ادبي :منابع عمده ،نظريه هاي نقد ادبي :منابع عمده ،تاريخ ادبيات صفا،سير آرا و عقايد اسلامي ،فنون ادبي

 

كليات (2):

دستور زبان فارسي (دستور تاريخي خانلري ودستور تاريخي ابوالقاسمي)توصيف ساختمان زبان فارسي –كتابهاي دستور-سبك شناسي (بهار ، فن نثر خطيبي و ديگر منابع )ادبيات معاصر ايران (منابع مرتبط)،مكتب هاي ادبي رضا سيد حسيني

 

زبان تخصصي :

دايره المعارف اسلام ،تاريخ ادبيات براون در مباحث مربوط به زندگي و آثار شاعران (فردوسي ،سعدي ،حافظ ،مولوي و انوري )،فرهنگ اصطلاحات ادبي كادن